Procesul de recenzare

Revista PEUCE Serie Nouă. Studii şi Cercetări de Istorie şi Arheologie

Introducere

Preluarea gestiunii revistelor academice româneşti de către CNCS şi fixarea unor noi criterii de evaluare ne impune, printre altele, şi folosirea sistemului evaluării colegiale (peer review), drept condiţie esenţială pentru recunoaşterea academică a revistei Peuce.

Sistemul peer review este un proces de evaluare al lucrărilor ştiinţifice de către doi referenţi egali în drepturi, care verifică respectarea normelor de publicare, identifică deviaţiile de la standard şi aduce sugestii şi îmbunătăţiri.

Procedura

Articolele primite la redacţie vor fi preluate de redactorul-şef sau secretarul de redacţie care înaintează copii ale acestora (pe hârtie sau electronic) către cercetători care sunt consideraţi experţi în domeniul respectiv (referenţi).

Referenţii redactează (în termen de 20 de zile) câte o evaluare a articolului primit, conform grilei existente, pe care o returnează redactorului. Acesta este dator să păstreze dialogul cu autorii şi să le transmită observaţiile făcute de referenţi. La solicitarea referentului acesta poate rămâne anonim faţă de autorul articolului recenzat.

Evaluarea referenţilor trebuie să includă la final una din următoarele recomandări pentru articolul analizat:

 • acceptarea necondiţionată a articolului;
 • acceptarea cu condiţia modificărilor menţionate în referat;
 • respingerea articolului.

În situaţii în care referatele sunt opuse ca recomandare, editorul poate solicita un alt referat de la un al treilea referent.

Autorii sunt datori sa procedeze la efectuarea eventualelor modificări ale conţinutului lucrării, conform cerinţelor referenţilor ştiinţifici.

Criterii de evaluare

În cursul procesului de recenzare se va ţine cont de următoarele criterii de evaluare:

 • respectarea normelor de publicare şi a structurii articolului care implică existenţa următoarelor elemente: titlu (română şi engleză), rezumat (română şi engleză), cuvinte cheie (română şi engleză), introducere, metodologie, rezultate, concluzii şi bibliografie;
 • încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei (istorie veche, arheologie, artă, arhitectură, epigrafie, numismatică, antropologie, arheozoologie, palinologie, geologie, metalografie etc.).
 • cadrul cronologic cuprinde o perioadă cuprinsă de la paleolitic până la sfârşitul evului mediu;
 • cadrul geografic este dedicat zonei Mării Negre, cu privire specială asupra Dunării Inferioare;
 • calitatea conţinutului ştiinţific;
 • gradul de originalitate;
 • claritatea, concizia şi acurateţea textului articolului;
 • lipsa erorilor, conceptelor greşite şi a ambiguităţilor;
 • relevanţa surselor bibliografice.

Revista Peuce nu publică lucrări care au fost deja publicate sau urmează a fi publicate simultan, excepţie făcând (dacă colectivul de redacţie este de acord) studiile publicate în reviste străine greu accesibile cititorilor români.

 

Formular evaluare recenzori:

Vă rugăm să efectuaţi evaluarea articolului în următorii termeni:

 1. O evaluare scrisă – observaţii şi comentarii (1-3 pagini)
 2. Evaluarea pe baza formularului de mai jos.

 

Punctaj
1. Titlul este relevant şi reflectă subiectul lucrării
2. Abstractul sintetizează conţinutul articolului
3. Introducerea prezintă relevanţa studiului în domeniul respectiv şi citează principalele rezultate obţinute de alţi autori în acel domeniu
4. Lucrarea se încadrează în domeniul ales, fiind relevantă din punct de vedere ştiinţific
5. Articolul prezintă coerenţă, modul în care este abordată tema este adecvat.
6. Lucrarea prezintă originalitate
7. Concluziile reprezintă o sinteză relevantă a rezultatelor cercetării
8. Surse bibliografice adecvate, complete, recente
9. Lucrarea utilizează un limbaj academic, adecvat, nu prezintă greşeli
10. Calitatea ilustraţiei
TOTAL

(Se acordă punctaje de la 0 – 10 pentru fiecare dintre criteriile menţionate în formular)

 1. Propuneri:
 • acceptarea necondiţionată a articolului;
 • acceptarea cu condiţia modificărilor menţionate în referat;
 • respingerea articolului.