CONDIŢII DE PREZENTARE A MANUSCRISELOR PENTRU REVISTA PEUCE

Din punct de vedere tematic, revista PEUCE publică articole din domeniile: istorie veche, arheologie, artă, istoriografie, arhitectură, epigrafie, numismatică, antropologie, arheozoologie, palinologie, geologie, metalografie, bibliologie etc. Cronologic, acestea trebuie să se încadreze într-o perioadă cuprinsă de la paleolitic până la sfârşitul evului mediu. Spațiul nostru de interes este cel legat, în linii mari, de teritoriile aflate în directă conexiune cu Marea Neagră, în special bazinul Dunării Inferioare.

Revista PEUCE nu publică lucrări care au fost deja publicate sau urmează a fi editate simultan, excepţie făcând (dacă este de acord colectivul de redacţie) studiile apărute în reviste străine greu accesibile cititorilor români.

Lucrările pot fi predate redacției în format digital, utilizând programul Word for Windows, paragraf la un singur rând, font Palatino Linotype, (cu diacritice pentru materialul prezentat în limba română), cu următoarele dimensiuni:

 • titlu, autor, articol   –  10 puncte;
 • note de subsol           –  9 puncte;
 • rezumat                      –  9 puncte.

Ilustraţia:

 • liniară, în 2 griuri (black and white), rezoluţie minimă 500 dpi;
 • fotografică (alb-negru sau color) scanată în format *.jpg  sau  *.tiff, rezoluţie minimă 500 dpi.

Notele infrapaginale, numerotate continuu, vor fi redactate după sistemul anglo-saxon: autor, anul apariţiei lucrării, pagina citată – după caz figura, tabelul – (ex.: Pippidi 1967, 84, fig. 3/4), urmând ca în final să se anexeze o listă bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor, şi cronologic, pentru fiecare autor în parte.

Atât la note cât și la bibliografie se va folosi alfabetul în care a fost editată sursa (de exemplu carțile sau articolele apărute în rusă, bulgară sau greacă).

Lista bibliografică va fi redactată în forma:

–        pentru carte de autor: nume autor, anul apariţiei, titlul lucrării, volum (număr şi titlu), ediţie, serie (colecţie), numărul în cadrul seriei sau colecţiei, locul apariţiei

Exemple:

 • Hendy, M.F. 1969, Coinage and Money in Byzantine Empire 1081-1261, Dumbarton Oaks Center of Byzantine Studies 12, Washington.
 • Grierson, Ph. 1973, Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, III, 2. Basil I to Nicephorus III (867-1081), Washington.
 • Гольцева, Н., Кашуба, М. 1995, Глинжень II. Многослойный памятник Среднего Поднестровья, Тирасполь.

–        pentru articole: nume autor, anul apariţiei, titlul articolului, numele publicaţiei sau al volumului colectiv, tom, număr, locul apariţiei şi editorul – pentru volume colective, paginile articolului.

Exemple:

 • Poenaru Bordea, G. 1999, À propos du Pont Occidental et du Bas-Danube à l’époque de Mithridate VI Eupator, Révue Belge de Numismatique et de Sigilographie 145, 155-164.
 • Simion, G., Cantacuzino, G. 1962, Cercetările arheologice de la Teliţa (com. Poşta, r. Tulcea, reg. Constanţa), Materiale și Cercetări Arheologice 8, 373-381.
 • Teleagă, E. 2014, Pecetea lui Skyles şi tumulii fastuoşi de la Agighiol şi Cugir: omisiune şi falsificare în fondarea mitului „strămoşilor” românilor, geto-dacii, Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 65 (3-4), 295-318.
 • Bonev, A. 1995, The Gold Treasure from the Vulchitrun Village (Pleven District) and the Problems of cultural Contacts in Southeast Europe in the Second Half of the Second Millenium BC, în Bailey, D., W., Panayotov, I. (eds.), Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology 22, Madison Wisconsin, 277-308.
 • Ветрова, M.H., Кашуба, M.T., Кулькова, M.A., Агульников, C.M., Заноч, A., Бруяко, И.В. 2018, Керамика поселений Сахарна Маре, Хлижень и Шолдэнештъ и источники глин для ее изготовления, in Ghilaş, V. (ed.), Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ediţia a X-a (Chişinău, 30-31 mai 2018). Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 81-82.

Titlurile periodicelor, volumelor, cataloagelor, corpora, enciclopediilor nu se vor abrevia.

Titlul articolului trebuie trimis la redacţie atât în limba în care a fost redactat, cât şi în limbile română şi engleză.

Rezumatul, redactat în limba română şi în limba engleză (opţional se pot publica, suplimentar, şi rezumate în alte limbi de circulaţie: franceză, italiană, germană), se va adăuga la începutul articolului. De asemenea, manuscrisul trebuie însoţit de 4-5 cuvinte cheie şi de explicaţia figurilor în limba română, engleză şi în limba în care a fost redactat articolul.

Ilustraţia – planşele – trebuie să aibă dimensiunea maximă corespunzătoare oglinzii paginii revistei PEUCE (19,5 × 13,5 cm), cu excepţia hărţilor, planurilor, profilelor sau tabelelor, care, pentru a fi inteligibile lectorului, sunt realizate la dimensiuni sau formate ce nu se încadrează în pagină. În cazul figurilor care nu ocupă o pagină întreagă sau sunt confecţionate la dimensiuni mai mari decât oglinda paginii autorul trebuie să indice, cu creionul, pe marginea planşelor proporţia de reducere dorită. Când o figură e compusă din desene la scări diferite, se indică, pentru fiecare desen în parte, scara folosită.

Pentru a facilita apariţia la timp a volumului vă rugăm să respectaţi termenul limită de trimitere a lucrărilor – data de 31 martie a fiecărui an.

Nu se vor accepta decât materiale bine documentate ştiinţific, constând în studii, articole, note sau recenzii. Contribuţiile primite spre publicare vor beneficia de câte două referate conform procesului de recenzare specific revistei Peuce (vezi: http://revistapeuce.icemtl.ro/ procesul_de_recenzare.html).

Redacţia Revistei Peuce,

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”,

Str. Progresului, nr. 32, 820009, Tulcea, România; e-mail: peuce.journal@gmail.com