Peuce-SV-IX-1984

STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

CUPRINS

Elena LAZURCA

 • Cercetari arheologice in statunea neolitica de Ia Carcaliu (jud. Tulcea) (p. 23-30; 425-434)

Mihaela MANUCU-ADAMESTEANU

 • NecropoIa daco-romana de Ia Enisala, com. Sarichioi, jud. TuIcea (p. 31-39; 435-444)
  La nécropole daco-romaine d’Enisala, commune de Sarichioi, dép. de Tulcea
  Das dakisch-römisehe Graberfeld von Enisala, Dorf Sarichioi; Bezirk Tulcea

V. H. BAUMANN

 • Raport cu privire la rezultatele cercetarilor arheologice de Ia TeIita – „Izvorul Maicilor” (jud. Tulcea), 1979 (p. 41-50; 445-455)
  Rapport sur les résultats des fouilles archéologiques de TeIita — ,,Izvorul Maicilor” (dép. de Tulcea), 1979
  Bericht über die ergebnisse der grabungen von Telita „Izvorul Maicior”, Bez. TuIcea, 1979

V. H. BAUMANN

 • Raport asupra cercetarilor arheologice efectuate in ferma romana de la TeIita, punctul „La Pod” (jud. Tulcea), in anul 1980 (p. 51-66; 457-472)
  La villa romaine de Telita
  Die römische Farm von Telita

Gavrila SIMION

 • Un cuptor roman de are bombarde descoperite Ia TeIita (p. 67-73; 473-479)
  Un four romain pour la cuisson des bombardes mis au jour à Telita
  Ein römischer ofen für die Herstellung von Tougeschossen aus Telita

Gavrila SIMION

 • Descoperiri noi in necropola de la Noviodunum (p. 75-96; 481-502)
  Nouveaux résultats des bullies de Ia nécropole de Noviodunum
  Neue Funde im Grtäberfeld von Noviodunum

Ion BARNEA, Alex BARNEA

 • Sapaturile de salvare de Ia Noviodunum (p. 97-105; 503-518)
  Les fouilles de sauvegarde de Noviodunum
  Die Rettungsgrabungen von Noviodunum

Ioan VASILIU

 • Cimitirul feudal-timpuriu de Ia Isaccea (p. 107- 141; 519-540)
  Le cimetière de haute – époque féodale d’Isaccea
  Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Isaccea

loan VASILIU, Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Consideratii finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec. X—XI) de Is. Aegyssus – Tulcea (Campaniile 1959-1980) (p. 143-155; 541-563)
  Considerations finales sur l’habitat de haute époque feudale (Xe_Xle siècles) d’Aegyssus Tulcea (Campagnes archéologiques de 1959 à 1980)
  Schlussfolgerungen uber die fruhfeudale niederlassung (X-XI jhdt) von Aegyssus — Tulcea (Die Ausgrabungen 1959-1980)

CATALOAGE

Ion T. DRAGOMIR

 • Vestigii milenare inedite in patrimoniul Muzeului judetean de istorie Galati — Colectia Dr. Alexandru Nestor Macelariu (p. 157-185; 565-584)
  Tausendjährige fundstücke aus den unveröffentlichtenbeständen des bezirksmuseums für geschiehte Galatz die Sammlung Dr. Alexandru Nestor Macelariu

Florin TOPOLEANU

 • Noi descoperiri arheologice la Isaccea (p. 187-205; 585-596)
  Le nouveaux témoignages archéologiques à Isaccea
  Neue archäIogische Entdeckungen in Isaccea

V. H. BAUMANN

 • Piese sculpturale si epigrafice in colectia Muzeului de Istorie si arheologie din Tulcea (p. 201-233; 597-630)

Crisan MUSETEANU

 • Fragmente sculpturale de Ia Troesmis (p. 235-236; 631-632)
  Fragments sculpturals de Troesmis
  Skulpturbruchstücke von Troesmis

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Descoperiri marunte de Ia Isaccea (p. 237-255; 633-639)
  Menues trouvailles d’Isaccea (Xe-XIVe siècles)
  Kleinfunde von Isaccea (X-XIV. Jh.)

Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU, Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Monede din secolele XII-XIV descoperite Ia Nufaru (jud. Tulcea) (p. 257-266; 641-646)
  Monnaies des XIIe-XIVe siècles à Nufaru (dép. de Tulcea)
  Münzen aus den XII-XIV Jh. von Nufaru

Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU, Cristina OPAIT

 • Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II) (p. 267-279; 647-648)
  La chronique des trouvailles monétaires en Dobroudja du nord (II)
  Chronik der Münzfunde aus der nördlichen Dobrudacha (II)

Elena LAZURCA

 • Noi date obtinute in urma analizelor de laborator asupra uneltelor si armelor litice din colectia Muzeului din Tulcea (p. 281-291; 649-658)
  Données nouvelles concernant les outils et les armes lithiques de la collection du Musée de Tulcea fournies par les analyses en laboratoire
  Neue Daten, die durch die Analyse der Steingeräte und Waffen aus der Sammlung des Museums Tulcea erhalten worden sind

Iustinian PETRESCU

 • Cercetari paleobotanice asupra unor resturi vegetale din sapaturile arheologice de Ia Isaccea (p. 293-296; 659-661)
  Paleobotanische untersuchungen uber einige pflanzenreste die archeologieche grabungen in Isaccea ans tageslicht brachten

AL. S. STEFAN

 • Cetatea romana tirzie de Ia Murighiol. Studiu aerofotografic (p. 297-310; 663-674)
  La cite de l’époque du Bas Empire de Murighiol. Étude aérophotographique
  The late roman fortress at Murighiol. An air photographic study

Andrei OPAIT

 • Beobachtungen zur Entwicklung der zwei Amphoratypen (p. 311-327; 675-690)
  Observatii privind ovoIutia a doua tipuri de amfore

V. H. BAUMANN

 • La Venus de lazurile (p. 329-331; 691-692)

Gavrila SIMION

 • Un Eros trouvé a Valea Teiler, département de Tulcea (p. 333-336; 693-694)
  Un Eros de bronz descoperit Ia Valea Teilor
  Em Eros aus Vales Teilor (Bez. Tulcea)

Cristina OPAIT

 • Doua amulete de sticla din nordul Dobrogei (p. 337-338; 695-696)
  Deux amulettes en verroterie du nord de la Dobroudja
  Zwei Glasamulette aus der nördlichen Dobrudscha

Alexandru BARNEA

 • Dinogetia III. Precizari cronologice (p. 339-346; 697-700)
  Dinogetia III. Precisions chronologiques
  Dinogetia III. Chronologische Bestimmungen

Eugen COMSA

 • Citeva secvente dendrocronologice din perioada feudal timpurie din asezarea de la Garvan (p. 347-348; (701-704)
  Quelques séquences dendiochronologique du haut moyen-âge découvertes a Garvn
  Few dendrochronological sequences from early feudal period in Garvan settlement

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU, Ernest OBERLANDER-TARNOVEANU

 • Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala in mileniul I e.n (p. 349-354; (705-709)
  D’autres témoignages attestant l’habitat humain dans l’actuel territoire du village Enisala pendant Ie premier millenaire de notre ère
  None Beweise für die Besiedlung den heutigen Gebietes des Dorfes Enisala im. I. Jahrtausend u.z.

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Aspecte ale ritulul si ritualului in lumina descoperirilor din necropola medievala de Ia Enisala (p. 355-362; 711-714)
  Aspects du rite et du rituel a la lumière des trouvailles de la nécropole médiévale d’Enisala
  Aspekte des Ritus mid des Rituals im lichte der funde aus dem Mittelalterlichen gräberfeld von Enisala

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Din nou despre vasele sferoconice in lumina descoperirilor din nordul Dobrogei (p. 363-374; 715-723)
  Encore une fois sur les vases sphèroconiques a la lumière des découvertes de la Dobroudja
  Wieder über die Kugelkonischen gefässe, im lichte der entdeckugen aus der Nörddobrudscha

Gh. MANUCU-ADAMESTEANU

 • Elemente de cultura bizantina Ia Gurile Dunarii (p. 375-388; 725-732)
  Byzantinische Kulturelemente an der Donaumiindung

Petre DIACONU

 • Kili si expeditia lui Umur-beg (p. 389-394)
  Kill et l’expédition d’Umur-beg

Tudor MATEESCU

 • Constructii navale la Tulcea inainte de 1877 (p. 395-400)
  Constructions navales a Tulcea avant 1877
  Naval constructions in Tulcea before 1877

Petre ZAHARIA, Lenuta GHERASIM

 • Situatia economica a judetului Tulcea in anii 1878-1916 (p. 401-410)
  La situation économique du département de Tulcea 1878-1916

Stoica LASCU

 • Din istoria moderna a Romaniei: Largirea exercitarii de catre locuitorii judetelor Constanta si Tulcea a drepturior politice constitutionale (p. 411-422)
  From the modern history of Romania: The extend of exorcise by the inhabitants of Constanta and Tulcea districts of political constitutional rights